English Deutsch Français United States 日本語 Espańol Italiano Portuguese Dansk Suomeksi Svenska Bahasa Indonesia Türkçe Nederlands 中文 Russian Hungary Czech Polish
SPOLEČNOSTKNOW HOWVÝROBKYSERVISDISTRIBUTOŘIUDÁLOSTIE-GATEE-SHOPHLEDAT

Tipy a pravidla měření tvrdosti


Výsledek měření ovlivňuje celá řada faktorů, pro zajištění vysokého stupně reprodukovatelnosti je nutné tyto vlivy sledovat. Níže je seznam několika tipů a pravidel, které mohou pomoci zvýšit reprodukovatelnost a zajistit měření v souladu s normami

 • Použijme vždy nejvyšší možné zatížení v souladu s normou.
 • Vzorek musí být vyleštěný (měření mikrotvrdosti) nebo vybroušený (měření makro tvrdosti) před měřením. Při velmi vysokém zatížení může být měřen i hrubý povrch. Kvalita povrchu má velký vliv na opakovatelnost měření.
 • Vzorek vždy pevně upnout. K tomu se dá použít celá řada kovadlin a držáků.
 • Úhel mezi vzorkem a indentorem musí být 90°, s maximální odchylkou +/-2°.
 • Tloušťka měřeného vzorku musí být minimálně 10 násobná, než je hloubka vtisku (Rockwell) a 6-8 násobná hloubky vtisku (Vickers). Hloubku vtisku lze vypočítat pomocí několika vzorců.
 • Měření zaoblených vzorků je možné, ale je nutné použít korekční faktor a použít zvláštní kovadlinu.
 • Doba zatížení musí být mezi 10-15 vteřinami, respektive 2-6 vteřin (Rockwell – hlavní zátěž). Můžeme zkontrolovat certifikát kalibrační destičky, při kterých podmínkách byla kalibrována.
 • Dávat pozor na správnou vzdálenost mezi jednotlivými vtisky. Vtisky deformují okolní materiál vzorku a mohou libovolně ovlivnit měření. Obecně platí, že minimální vzdálenost vtisků je 3 násobek jejich diagonály. (DuraScan-50/-70/-80 umožňuje funkci automatické nastavení vzdálenosti vtisků na základě naměřené diagonály, tím eliminuje tento problém).
 • Vyhnout se měření vtisku s délkou diagonály kratší než 20um (Vickers, Knoop, Brinell), protože je zde vysoká nepřesnost měření.
 • Rozdíl délky mezi diagonálami Vickers může být maximálně +/-5%, jinak je měření neplatné.
 • Neprovádět měření zalitých vzorků se zatížením vyšším než 10-20kg, protože pružnost zalévací hmoty má vliv na výsledek. Zalévání vzorků není proto u metod Rockwell a Brinell (s vyšší zátěží) doporučeno.
 • Tvrdoměr musí být udržován čistý, pod tlumeným konstantním světlem a na pevné vodorovné podložce. Nesmí být vystavován vibracím.
 • Tvrdoměr by měl být udržován ve stale teplotě a vlhkosti.
 • Neporušovat zásady nastavení osvětlení, které má velký vliv na kalibraci přístroje pro metody Vickers, Knoop, Brinell.
 • Po každé výměně vnikacího tělíska nebo objektivu musí být tvrdoměr překalibrován/překontrolován. Z toho důvodu je výhodné používat tvrdoměr s rotační hlavou, která má několik pozic pro různé objektivy a indentory.

"vzorek" is also known as; výbrus
© 2016 Struers ApS. All rights reserved.